بنای یادبود شهیدان نبرد استقلال
10 June 2015
تپه علاء‌الدین
10 June 2015

آک یُکوش

آک یُکوش

  • 1-8   میدان ظفر: در این میدان به همت آقای طاهر آک‌یورَک شهردار محترم کلان شهر قونیه، چشمه ظفر و یادبود سلجوقی تاسیس شده است. همچنین در اطراف یک حوض ستون‌هایی با نقش برجسته و پرچم‌هایی به عنوان نماد دولت‌های تُرک تاسیس شده تا به امروز، جای گرفته است.

 

Zafer Meydanın'dan Kareler